مدیریت اجرا و پایش لحظه‌ای تبلیغات

روند اجرای کمپین‌های تبلیغاتی را به صورت زنده و لحظه ای مشاهده کنید.

مقایسه کمپین های انجام شده در یک زمان خاص
گزارش‌گیری لحظه به لحظه پیرامون هر کمپین
مدیریت کامل کمپین های تبلیغاتی از شروع تا پایان
گزارش و تحلیل کامل با جزئیات در انتهای هر کمپین