ابزارهای پایش محتوا

ابزارهای پایش اینک، عملکرد تبلیغات و ناشران را به صورت لحظه ای رصد میکند.

گزارش‌گیری دقیق فعالیت ناشر تبلیغ از نحوه و میزان فعالیت
گزارش‌گیری دقیق از فعالیت صفحه رسمی برند
آنالیز نظرات دریافت شده توسط مخاطبین
گزارش‌گیری دقیق از تاثیر کمپین یا فعالیت یک اینفلوئنسر بر کمپین
برخی از ویژگی‌ها در پایش محتوا